Subscribe:

Pages

လွဳိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္...........

Sunday, July 3, 2011

MAMA ေမေလး ၂၄ပစၥည္းႏွင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းသည္ရြတ္ဖတ္ရံုသက္သက္မွ်မဟုတ္ပါ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္သည္ အလြန္႔အလြန္ ခက္ခဲနက္နဲ က်ယ္၀န္းေသာေၾကာင့္ နတ္ျပည္မွာ (၃)လx(၃၀)ရက္x(၂၄)နာရီပတ္လံုး ဆက္တိုက္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွတဆင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာက (၁)ေန႔(၁)နာရီခန္႔ အက်ဥ္းကို မက်ဥ္းမက်ယ္ ျပန္လည္ ေဟာေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာတရားသည္သာ လူ႔ျပည္မွာပ်ံ႕ႏွံ႕သင္ၾကား က်က္မွတ္က်င့္ၾကံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဘိဓမၼာတရားေတာ္မွာ (၇)က်မ္းရွိသည္႔အနက္ ပဌာန္းတရားေတာ္တစ္က်မ္းတည္းသည္ပင္ က်ယ္၀န္းလြန္းလွသျဖင့္ (၂၄)ပစၥည္းသည္အႏွစ္ခ်ဳပ္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို(၂၄)ပစၥည္းကို ရြတ္ဖတ္ရံုသက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲ နားလည္သေဘာေပါက္ပါမွ လိုက္နာက်င့္ၾကံသည္႔အဆင့္ထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေပမည္။

(၂၄)ပစၥည္းသည္ပဌာန္းက်မ္း၏္ ေဟာပံုေဟာနည္း၌ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ပဌာန္းက်မ္း၏္အႏွစ္ခ်ဳပ္သာျဖစ္သည္။

ပဌာန္းက်မ္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ

ကမၻာေလာက (စၾက၀ဠာ) တစ္ခုလံုး၏ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားေတြ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပ်က္ပံု အမ်ိဳးမ်ဳိုးကို အေသးစိတ္ ေဟာေတာ္မူထားသည္႔က်မ္းျဖစ္သည္။ပစၥေယာ=ပစၥယ=ပစၥည္း= ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးျပဳျခင္း

(၁) မျဖစ္ေပၚေသးသည္ကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သစ္ေစ့မွသစ္ပင္ေပါက္ျခင္း)။ (၂) ျဖစ္ေပၚျပီးသည္ကို တည္ေနေစျခင္း (ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း)၊ (၃) တည္ေနသည္ကို တိုးပြားေစျခင္း (ရွင္သန္ျပီး သစ္ပင္ကို တိုးပြားစည္ပင္ေစျခင္း)1ေဟတုပစၥေယာ= ဟိတ္(၆)ပါးေၾကာင့္ ဆိုင္ရာအက်ိဳးေပးျခင္း (ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္တူ၏)

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟိတ္(၃)ပါးေၾကာင့္ အကုသိုလ္အက်ိဳးေက်းဇူးသာခံစားရမည္။

အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ ဟိတ္(၃)ပါး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းသန္မာၾကီးထြားျပီး စိမ္းစိုလာပါမည္။ အေလာဘဟိတ္-လာကီအာရံုကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ျခင္းမရွိ၊ အေဒါသဟိတ္-မခက္ထန္ မၾကမ္းတမ္း၊ အမ်က္မရွိျခင္း ၊ အေမာဟဟိတ္-မေတြေ၀ျခင္း၊ မွားယြင္းေသာ အယူ၀ါဒကို ပယ္ျခင္း၊ မွန္ေသာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္း2အာရမၼဏပစၥေယာ= အာရံု(၆)ပါးအေပၚ မွီ၍ျဖစ္ရျခင္း (ေတာင္ေ၀ွး၊ ၾကိဳးတန္းႏွင့္တူ၏)

အာရံု(၆)ပါး-----၁။ အဆင္း(ရူပါရံု)၊ ၂။ အသံ(သဒၵါရံု) ၃။ အန႔ံ(ဂႏၶာရံု) ၄။ အရသာ(ရသာရံု) ၅။ အေတြ႔အထိ(ေဖာဌဗၺာရံု) ၆။ တျခားသိဖြယ္(ဓမၼာရံု)။ စိတ္၊ ေစတသိက္တို႔မွာလည္း အာရံု(၆)ပါးမွ တစ္ခုခုကိုမွီျပီး ကုသိုလ္စိတ္၊ အကုသိုလ္စိတ္၊ အက်ိဳးစိတ္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး လြတ္စိတ္တို႔ ျဖစ္ေပၚရသည္။ မသန္မစြမ္းမျမင္ရသူတို႔မွာ ၾကိဳးတန္း ေတာင္ေ၀ွးတို႔ကိုသာ အမွီျပဳျပီး သြားလာ လႈပ္ရွားရသည္။3အဓိပတိပစၥေယာ= ထိပ္ဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးကဦးေဆာင္ျခင္း(အၾကီးဆံုး ေခါင္းေဆာင္ခ်ဳပ္ႏွင့္တူ၏)

၁။ ဆႏၵာဓိပတိ= အလိုဆႏၵအလြန္ျမင့္မားျခင္း၊ ၂။ ၀ီရိယဓိပတိ= လံု႔လစိုက္ထုတ္မႈၾကီးမားျခင္း၊ ၃။ စိတၱာဓိပတိ= စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ျခင္း၊ ၄။ ၀ီမံသာဓိပတိ= အသိညဏ္ပညာထက္ျမက္ အားေကာင္းျခင္း၊ ျပိဳင္ဘက္မရွိ စၾကမင္းေအာက္မွာ လက္ေအာက္ခံမင္းမ်ား ျပားျပား ၀ပ္ေနရ သလိုအဓိပတိပစၥည္း တစ္ခုခုကသာ ေခါင္တပ္ျပီဆိုလွ်င္က်န္ အဓိပတိ (၃)မ်ိဳးသည္ ေနာက္ လိုက္ျဖစ္သြားၾကရသည္။4အနႏၱရပစၥေယာ= တစ္ဆက္တည္းအၾကားမရွိျဖစ္ေပၚျခင္း(စၾကမင္းနတ္ရြာစံျပီးတစ္ျပိဳင္နက္သားၾကီးသည္ဘုရင္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္တူ၏)

နိယာမ(အစဥ္အလာရွိသည္႔)တရား(၅)ပါး- ၁။ စိတၱနိယာမ၊ ၂။ ဥတုနိယာမ၊ ၃။ ဗီဇနိယာမ၊ ၄။ ကမၼနိယာမ၊ ၅။ ဓမၼနိယာမ တို႔သည္ ဘယ္ဖန္တီးရွင္မွတားဆီး၍ဖန္ဆီး၍မရႏိုင္ဘဲ နိယာမတရား အတိုင္းအေၾကာင္းအက်ိဳးတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ရသည္။ သားၾကီး ဘုရင္ ျဖစ္လာဖို႔ စၾကမင္းၾကီး ေသေပးရ သလို စိတ္အစဥ္ေတြေနာက္ကဆက္တိုက္ျဖစ္ဖို႔ေရွ႕ကစိတ္ေတြ ပ်က္-ပ်က္ေပးရသည္။5သမနႏၱရပစၥေယာ=ေကာင္းစြာတစ္ဆက္တည္းအတားအဆီးမရွိျခင္း(စၾကမင္းေတာထြက္ရာ သားၾကီးဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္တူ၏)

စၾက၀ေတးမင္းသည္ အရည၀ါသီေတာရပ္မွီေသာအခါ သားၾကီးရတနာမွာ တစ္ဆက္တည္း အၾကားမရွိ ေကာင္းစြာ ဘုရင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔စိတ္မ်ား ဆက္ကာဆက္ကာ (တစ္စိတ္တည္း ထင္ရေလာက္ေအာင္) ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။6သဟဇာတပစၥေယာ=တစ္ျပိဳင္နက္တည္း အတူတကြျဖစ္ေပၚျခင္း (မီးထြန္းလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ မီးေရာင္ျဖစ္္ ေပၚလာ သည္ ႏွင့္တူ၏)

မီးႏွင့္မီးေရာင္မည္သည္က အရင္ျဖစ္ျခင္းမရွိ။ မီးနွင့္အလင္းေရာင္ အတူတကြ ေက်းဇူျပဳသလို နာမ္ခႏၶာေလးပါး(ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခါၤရကၡႏၶာ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာ) တို႔သည္အတူတကြ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းေက်းဇူးျပဳၾကသည္။7အညမညပစၥေယာ= အခ်င္းခ်င္း အျပန္အမွန္မွီရျခင္း (သံုးေခ်ာင္းေထာက္ေခြးေျခခံုႏွင့္တူ၏)

(၃)ေခ်ာင္းေထာက္ေခြးေျခခံုမွာ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္း အျပန္အလွန္ ေထာက္ကန္ျပီး အမွီသဟဲျပဳ၍ ခုိင္ျမဲစြာရပ္တည္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားတို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳကာေထာက္ကန္ျပီး ေက်းဇူးျပဳၾကသည္။8နိႆယပစၥေယာ=ေနာက္မွသည္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္သူကိုမွီရျခင္း (သစ္ပင္ကေျမၾကီးကို မွီခိုရပ ္တည္ရ သည္ႏွင့္တူ၏)

သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ေျမၾကီးကအရင္ရွိႏွင့္ရသည္။ သစ္ပင္ကေနာက္မွလိုက္ျပီး ေျမၾကီးကို အမွီျပဳျပီး ေပါက္ရသလိုပဲ ဒုစရိုက္မႈ၊ သုစရိုက္မႈတို႔မွာလည္း ေရွးေရွးက အေၾကာင္း တရားေတြအေပၚ ေနာက္္အ က်ိဳးတရားေတြက မွီျပီးမွျဖစ္ေပၚရသည္။9ဥပနိႆယပစၥေယာ= အားေကာင္းေသာအေၾကာင္းက အက်ိဳးျပဳျခင္း(မိုးရြာျခင္းႏွင့္တူ၏)

ေျမၾကီးေပၚမွာေပါက္ရသည္႔ သစ္ပင္ကိုမိုးရြာခ်ျခင္းျဖင့္စိမ္းလန္းစိုေျပေစသည္။ အားေကာင္းေသာ ကုသိုလ္တရားကို အမွီျပဳျပီး ဥပုသ္၊ သီလ၊ သမထ၊ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာေတြမွ တစ္ဆင့္ မဂ္တရား၊ အဘိညာဥ္တရား၊ သမာပတ္၀င္စားမႈ စသည္ တုိ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သလိုအားၾကီး ေသာ အကုသိုလ္တ ရားတို႔ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းမႈတို႕ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။10ပုေရဇာတပစၥေယာ= ေရွ႕မွေနာက္သို႔တိုးပြားေစျခင္း(ေရွ႕မွရွိႏွင့္သည္႔ေန၊ လႏွင့္တူ၏)

မိဘေတြက သားသမီးေတြထက္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ရ၏ လူသားေတြထက္ ေန၊ လတို႔သည္ အရင္ျဖစ္ျပီးမွ သတၱ၀ါမ်ားကို အက်ိဳးျပဳသည္။ အာရံုမ်ိဳးစံုတို႔သည္ မိမိအက်ိဳးျပဳရမည္႔ တရားေတြ၏ အရင္ျဖစ္ ႏွင့္ရသည္။11ပစာၦဇာတပစၥေယာ=အရင္ျဖစ္ႏွင့္သည္ကိုေနာက္မွျဖစ္ရမည္ကေေထာက္ပံ့ေပးျခင္း(လင္းတေပါက္စေလးမ်ားႏွင့္တူ၏)

လင္းတငွက္ေလးမ်ားေပါက္ခါစမွာလင္းတဖိုမတို႔သည္ သူတို႔အတြက္သာအစာရွာစားၾကသည္။ ကေလး ေတြအတြက္လံုး၀မေကၽြးေပ။ ကေလးေတြက မိဘျပန္လာလွ်င္စားရႏိုး စားရႏိုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လံုး၀မစားရရွာေပ။ မစားရ၀ခမန္းျဖစ္ေန၏။ သူတို႔ေလးေတြ ကိုယ္တုိင္ ထြက္ႏိုင္မွသာ စားရေလ၏။ ထို႔အတူစိတ္ အားထက္ သန္မႈေတြ ျဖစ္ေနလွ်င္ ရုပ္ေတြလန္းဆန္းေနရသည္။ စိတ္အားငယ္သြားလွ်င္ ရုပ္ေတြလည္းက်သြား၏။12အာေသ၀နပစၥေယာ=အဖန္တလဲလဲမွီ၀ဲ၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း(အေရာင္တင္ဆီအထပ္ထပ္တင္ရင္းအေရာင္တက္လာသည္ႏွင့္တူ၏)

ေရွးေရွးက သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားခဲ့သည္႔စာေပက်မ္းဂန္ေတြသည္ ေနာက္ေနာင္မွသင္ ယူရ သည္႔ က်မ္းစာတို႔ကိုေထာက္ပံ့ေစပါသည္။ ေရွ႕ကကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္တရားေတြက ေနာက္မွ ျပဳသည္႔ကူသိုလ္၊ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေပသည္။13ကမၼပစၥေယာ=စီရင္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ျခင္း (မ်ိဳးေစ့မွသစ္ပင္ေပါက္ျခင္းႏွင့္တူ၏)

အေစ့၊ အညြန္႕၊ပင္စည္၊ အျမစ္ စသည္႔မ်ိဳးေစ့မ်ားမွေရေျမတို႔၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ သစ္ပင္မ်ား ေပါက္လာ ၾကရသကဲ့သို႔ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ ကံမ်ိဳးေစ့တို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ မရမခ်င္း ဘ၀ အ ဆက္ဆက္မွာ ေကာင္း က်ိဳးဆိုးက်ိဳး ေပးၾကသည္။14 ၀ိပါကပစၥေယာ=အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း(ေအးခ်မ္းသည္႔ေလေျပေလၫ ွင္းႏွင့္တူ၏)

ျပာလဲ့လဲ့ေကာင္းကင္ျပင္မွ ေလေျပေလၫ ွင္း ေလႏုေအးတိုက္ခတ္ေနစဥ္ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာစြာ ခိုနားေနရသကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ကုသိုလ္အက်ိဳးကိုခံစားရမည္။ လူခ်မ္းသာဘံု၊ နတ္စည္းစိမ္ဘံုလည္းခံစားရမည္။ အကုသိုလ္ကံျပဳခဲ့မိပါက အကုသိုလ္အက်ိဳး ႏွင့္ငရဲ၊ တိရစာၦန္ဘံု….စသည္တို႔ကိုခံစားရမည္။15 အာဟာရပစၥေယာ=ေထာက္ကန္ခိုင္ခံ့ေစျခင္း(အိမ္ၾကီးကိုေထာက္ကန္ထားသည္႔က်ားႏွင့္တူ၏)

ေထာက္ကန္ထားသည္႔ က်ား(ေထာက္)ေတြသာမရွိလွ်င္ ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္ ေၾကာင့္တခ်ိန္တခ်ိန္မွာ ျပိဳလဲ သြားႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ သတၱ၀ါေတြမွာရုပ္အာဟာရ၊ နာမ္အာဟာရသာမရရွိႏိုင္လွ်င္ အသက္ဆက္ လက္ရွင္သန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။16 ဣျႏိၵယပစၥေယာ= က႑တစ္ခုကိုအုပ္စိုးျခင္း(ဌာနတစ္ခုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္႔၀န္ၾကီးႏွင့္တူ၏)

ဣျႏိၵအုပ္စိုးမႈသည္ အဓိပတိအုပ္စိုးမႈေလာက္မၾကီးပါ။ ပညာေရး၀န္ၾကီး၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီး စသည္တို႔သည္ မိမိဌာနကို မိမိအပိုင္အစိုးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စကၡဳေျႏၵ၊ ေသာတိေျႏၵ…စသည္ျဖင့္ ဣေျႏၵ(၂၂)ပါးတို႔သည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အျပည္႔အ၀ တာ၀န္ယူရသည္။17 စ်ာနပစၥေယာ= စူးစူးစိုက္စိုက္ရႈေနျခင္း (အေပၚစီးမွၾကည္႔ရသူႏွင့္တူ၏)

ေတာင္ထိပ္ေပၚကေနေတာင္ေအာက္ျမင္ကြင္းကိုျမင္ကြင္းက်ယ္က်ယ္ျမင္ရ၏။ အျမင့္ေရာက္ေလ အျမင္က်ယ္ေလျဖစ္၏။ ယခုေခတ္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည္႔ရသလိုအနီးကပ္အေသးစိတ္ျမင္ရ၏။ စ်ာန္ငါးပါး၊ ကုသိုလ္စ်ာန္စသည္တို႔ကို စူးစူးစိုက္စိုက္အာရံုျပဳလွ်င္ အျမင္မွန္ေတြရမည္။ အျမင္က်ယ္ လာမည္။ ေနာက္ဆံုးနိဗၺာန္ထိ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။18 မဂၢပစၥေယာ= လမ္းမွန္(၈)ပါး ႏွင့္ လမ္းမွား(၄)ပါးရွိျခင္း (ခင္းထားသည္႔လမ္းႏွင့္တူ၏)

ေကာင္းသည္႔ေနရာကိုပုိ႔မည္႔ လမ္းမွန္ရွိသလို မေကာင္းသည္႔ေနရာကိုေရာက္မည္႕ လမ္းမွား လည္းရွိ၏။ ေကာင္းသည္႔လမ္းက မဂၢင္ရွစ္ပါးရွိသည္။ သမၼာဒိဌိမဂၢလမ္းမွန္မွန္ေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းသူသာလွ်င္ ခ်မ္းသာစစ္ခ်မ္းသာမွန္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။19 သမၸယုတၱပစၥေယာ= အတူတူယွဥ္ျပီး ေပါင္းစပ္သတၱိျပျခင္း (၄-မ်ိဳးေပါင္းထားသည္႔ စတုမဓူႏွင့္တူ၏)

ႏွမ္းဆီေထာပတ္၊ ပ်ားရည္၊ သကာရည္တို႔ကို သမေနေအာင္ေရာစပ္ထားေသာေၾကာင့္ ရသာ တစ္မ်ိဳးစီ၏ သတၱိမ်ား ေပ်ာက္သြားကာ ရသာ(၄)မ်ိဳးလံုးယွဥ္လ်က္ခံစားရသည္။ ထို႔အတူ စိတ္၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ စသည္႔ ေစတသိတ္ေတြသည္ အာရံုတစ္ခုကိုခံစားလွ်င္ တစ္ျပိဳင္နက္ တည္းျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခုစီခြဲျခားမရႏိုင္ေအာင္ ႏွီးေႏွာေနၾကသည္။20 ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ=ေရာေႏွာေသာ္လည္း မယွဥ္ဘဲသတၱိျပျခင္း (ရသာ(၆)ပါးႏွင့္တူ၏)

ခ်ိဳခ်ဥ္၊ စပ္၊ ဖန္၊ငန္၊ ခါး ျဖစ္သည္႔ ရသာ(၆)ပါး ေရာထားေသာ္လည္း သူ႔အရသာနဲ႔သူ သတၱိျပၾက၏။ ရသာ(၆)ပါးကြဲျပားေန၏။ ထို႔အတူပ႗ိသေႏၶစိတ္၊ ကမၼဇရုပ္၊ ကလာပ္သံုးစည္း စသည္႔တရားေတြသည္ သူ႔သတၱိႏွင့္သူ သတၱိျပၾက၏။21 အတၳိပစၥေယာ=ထင္ရွားစြာရွိ၍ ေက်းဇူးျပဳျခင္း (ျမင့္မားသည္႔ေတာင္ၾကီးႏွင့္တူ၏)

ျမင့္မားသည္႔ေတာင္ၾကီးေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာစိမ္းလန္းစိုေျပရသည္။ အစာအဟာရ ေတြျပည္႔၀ ေနျခ င္း သည္ ခႏၶာကိုယ္ကိုအက်ိဳးျပဳေစသလို သဟဇာတတၳိ၊ ပုေရဇာတတၳိ၊ ပစာၦဇာတၳိ၊ အာဟာ ရတၳိ၊ ရူပဇီ၀ ိတိ ျႏိၵယတိၳ ငါးပါးစသည္႔ ပစၥည္းတရားတို႔ရွိေနသည္႔အတြက္ အေၾကာင္း အက်ိဳး ေက်းဇူးျပဳၾကသည္။22 နတိၳပစၥေယာ=မရွိမွေက်းဇူးျပဳျခင္း(ဆီမီးျငိမ္းသြား၍ ေမွာင္က်သြားသည္ႏွင့္တူ၏)

ဆီးမီးအလင္းေရာင္ျငိမ္းသြားခါမွ အေမွာင္ကလႊမ္းမိုးသြားသကဲ့သို႔ ဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင္ ဆိုသည္႔ ခဏငယ္သံုးခ်က္ လံုး၀မရွိ နတၳိပစၥည္းက ေက်းဇူးျပဳေစသည္။23၀ိဂတပစၥေယာ=ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားျခင္း (ေနေရာင္ေပ်ာက္ျပီးလေရာင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္တူ၏)

ေနေရာင္ကြယ္မွ လေရာင္လင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ေရွးစိတ္၊ ေစတသိက္ေတြ ကင္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားမွသာ ေနာက္စိတ္၊ ေစတသိက္ေတြ ေရာက္လာႏိုင္သည္။24အ၀ိဂတပစၥေယာ=ကင္းေပ်ာက္မသြားျခင္း(မဟာသမုဒၵရာၾကီးမွာရွိၾကသည္႔ ေရသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္တူ၏)

ပင္လယ္သတၱ၀ါတု႔ိမွာ မဟာသမုဒၵရာၾကီးကို မွီခိုေနရမႈေၾကာင့္ ပီတိေသာမနႆေတြ တိုးပြား ေန ရေသာ္လညး္ သတၱ၀ါတို႔ကို ဖမ္းဆီးသြားလွ်င္ သမုဒၵရာေရက ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔အတူ ဥပါဒ္၊ဌီ၊ဘင္ ခဏငယ္သံုးခ်က္တု႔ိခ်ဳပ္ခါနီးထိ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း…စသည္တို႔ကို သဗၺညဳတ ညဏ္ ေတာ္ရွင္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက သိျမင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။မိမိတို႔သည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ ဗုဒၶဘုရားစာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ က်က္မွတ္ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ရြတ္ဖတ္တတ္ရံုမွ်ျဖင့္ လဲမျပီးေသးပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ ပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားစာ ဆိုတာ ရြတ္ဆိုရံုသက္သက္အတြက္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကုိ သိရွိ နား လည္ျပီး မိမိကိုယ္တုိိင္ လိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္မွသာအက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘုရားစာမ်ားအနက္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ နားလည္ႏိုင္သမွ်နားလည္ေအာင္ ေလ့လာရမည္။ နားလည္ျပီဆိုမွ နွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မည္။ က်င့္ၾကံ လိုက္နာလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ဗုဒၶေဟာ ၾကားခဲ့တဲ့ ဘုရားစာ ေတြရဲ႕ အနက္ အဓိပၸါယ္ကိုသိရွိေစဖို႔အတြက္ ဒီဘေလာ့ဘ္ပို႔စ္ ေလးကို ေရးသားလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment